Zaštita podataka1. Uvod

Društvo V.I.A. Beograd, sa sedištem na adresi Vojvođanska ulica 3, 11073 Beograd, Srbija, matični broj: 29500193, poreski broj ( PIB ): 105042140 (u daljnjem tekstu: „V.I.A. Beograd”), u svrhu zaštite privatnosti korisnika svojih usluga („klijenata”) i ostalih osoba čije podatke obrađuje (u daljem tekstu: „pojedinci”) na temelju ovih Uveta zaštite podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o ličnom kretanju takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o zaštiti ličnih podataka (s izmenama i dopunama) opisuje politiku zaštite ličnih podataka, navodi vrste, trajanje čuvanja, svrhu i prava pojedinaca u vezi s ličnim podacima i njihovom obradom te time dopunjuje Uvete upotrebe usluga V.I.A. Beograd. Ovi Uslovi odnose se na sve slučajeve u kojima V.I.A. Beograd ima ulogu voditelja obrade ličnih podataka pojedinaca.


2. Obrada ličnih podataka

V.I.A. Beograd lične podatke pojedinaca obrađuje na temelju zakona, ugovora, legitimnog interesa i/ili na temelju dobrovoljnog pristanka pojedinca.

V.I.A. Beograd u svrhu pružanja usluga o klijentima obrađuje sledeće podatke: ime i prezime za fizičke osobe / preduzeće i oblik organizacije za pravne osobe, adresu/sedište pojedinca kontaktni broj telefona, na zahtev pojedinca akademski, naučni ili stručni naziv, adresu njegove internet stranice i ostale vrste ličnih kontakata, adresu elektronske pošte, porezni broj za fizičku osobu i porezni i matični broj za pravnu osobu, adresu za slanje računa ako se razlikuje od stalne (ulica, odnosno naselje – broj, poštanski broj, grad), broj transakcijskog računa za pojedince, dodatne podatke po osnovu plaćanja klijenta, ako se navedeno izvodi na zahtev pojedinca te se time ne dovode u pitanje prava trećih osoba.

V.I.A. Beograd lične podatke navedene u prethodnom stavku obrađivaće i čuvati do potpunog izmirenja usluga. Ako je tako određeno zakonodavstvom poreznog područja, određeni se podaci čuvaju do isteka 10-godišnjeg roka za čuvanje.

V.I.A. Beograd na temelju izričitog pristanka pojedinaca prikuplja, čuva, upotrebljava i kategorizuje ime i prezime, adresu, kontaktnu e-adresu, kontaktni broj telefona, broj kupca, prometne podatke, lokacijske podatke koji nisu ujedno i prometni podaci, u svrhu (i) ciljanog obaveštavanja o ponudi i povlasticama za potencijalne nove usluge, ali ne duže od 10 godina, putem elektronske pošte, pošte, telefona; i/ili (ii) obaveštenja o nagradnim igrama koje organizuje V.I.A. Beograd ili njegova partnerska preduzeća u saradnji s V.I.A. Beograd, putem e-pošte, pošte, telefona; i/ili (iii) anketiranja u vezi sa zadovoljstvom klijenata i dodatnim uslugama V.I.A. Beograd putem e-pošte, pošte i telefona. Lične podatke navedene u ovom članu V.I.A. Beograd čuva i upotrebljava toliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade podataka, odnosno do povlačenja pristanka pojedinca.

U legitimnom interesu V.I.A. Beograd jeste da lične podatke pojedinaca upotrebljava u svrhu poboljšanja, prilagođavanja, promene, personalizacije ili ostalog poboljšanja svoje usluge, za otkrivanje i sprečavanje prevara, povećanje sigurnosti web-prostora V.I.A. Beograd, slanje poruka koje su od koristi za pojedinca i za analizu efikasnosti marketinške komunikacije.


3. Prenošenje podataka trećim osobama

V.I.A. Beograd sme, ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza V.I.A. Beograd, preneti lične podatke pojedinaca spoljnim pružaocima usluga i dobavljačima robe, uključujući ogranke V.I.A. Beograd. Treće osobe navedene u ovom članu imaju s V.I.A. Beograd sklopljen odgovarajući ugovor o obradi ličnih podataka.


4. Prava pojedinaca

U ovom članku sažeta su prava koja pojedinci imaju u odnosu na izvršitelja obrade i koja su utvrđena na temelju važećeg zakonodavstva i ovih Uslova. Neka od navedenih prava obuhvataju specifičnosti koje nisu obuhvaćene ovim sažetkom i imaju uporište u zakonskim osnovama. U skladu s uslovima koje određuju važeće zakonodavstvo i ovi Uslovi pojedinac ima pravo na (a) uvid u lične podatke, (b) ispravak ličnih podataka, (c) brisanje, (d) ograničenje obrade, (e) protivljenje obradi u određenu svrhu, (f) prenos, (g) podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom organu i (h) povlačenje pristanka za obradu.


a) Uvid

Pojedinac ima pravo da zatraži potvrdu o obradi ličnih podataka i u slučaju da se isti obrađuju, pravo na uvid u lične podatke zajedno s određenim dodatnim informacijama. Dodatne informacije uključuju detalje o svrsi obrade, kategorije ličnih podataka koji se obrađuju i primaoce ličnih podataka. Ako to ne utiče na prava i slobode trećih osoba, V.I.A. Beograd proslediće pojedincu kopiju njegovih ličnih podataka.


b) Ispravak

Pojedinac ima pravo da zatražiti ispravak netačnih ličnih podataka i ako je to primereno s obzirom na svrhu obrade, dopunu nepotpunih podataka.


c) Brisanje

U određenim okolnostima pojedinac ima pravo da zatraži brisanje ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, i to u slučaju (i) kad lični podaci nisu više potrebni u svrhu u koju su prikupljeni ili se drugačije obrađuju; (ii) kad pojedinac povlači pristanak za obradu ličnih podataka za podatke koji se obrađuju na temelju pristanka; (iii) kad se pojedinac protivi obradi ličnih podataka u svrhu neposrednog trgovanja na temelju legitimnog interesa izvršitelja obrade i (iv) kad se obrada ličnih podataka provodi bez odgovarajuće osnove. Bez obzira na zahtjev za brisanje V.I.A. Beograd nije dužno da briše lične podatke ako je obrada takvih ličnih podataka potrebna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i primanja informacija, garantovanje usklađenosti s pravnim obvezama ili kad je obrada potrebna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva.


d) Ograničenje obrade

Pojedinac ima pravo da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka za podatke (i) za koje ostvaruje pravo na ispravak, (ii) koji se obrađuju bez odgovarajuće osnove, ali pojedinac za iste ne traži brisanje i (iii) ako V.I.A. Beograd lične podatke ne obrađuje u svrhe navedene u članku 2., ali pojedincu takvi podaci trebaju za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva. U navedenim slučajevima V.I.A. Beograd će čuvati lične podatke, ali ih neće drugačije obrađivati, osim u slučaju izričitog pristanka ili kad je obrada potrebna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva ili zaštitu prava treće fizičke ili pravne osobe ili javnog interesa.


e) Protivljenje obradi

Pojedinac ima pravo sprečiti obradu ličnih podataka iz razloga koji se odnose na posebne okolnosti pojedinca, ali samo u slučaju kad je osnova za obradu ličnih podataka obrada ličnih podataka u svrhu javnog interesa ili izvršenja javnih ovlašćenja ili javni interes V.I.A. Beograd ili treće osobe. U slučaju zahteva za sprečavanje obrade V.I.A. Beograd prestaće s obradom, osim ako postoji legitimni interes za obradu koji je jači od interesa, prava ili sloboda pojedinca, odnosno ako je svrha obrede postavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva. Pojedinac ima pravo podneti prigovor na obradu ličnih podataka u svrhu neposrednog trgovanja. V.I.A. Beograd u tom slučaju će odmah prekinuti obradu u tu svrhu. Pojedinac ima pravo da spreči obradu ličnih podataka iz razloga koji se odnose na posebne okolnosti pojedinca i u slučaju obrade u istraživačke, naučne ili statističke svrhe, osim kad je obrada potrebna u svrhu od javnog interesa.


f) Prenos ličnih podataka

U slučaju kad je osnova za obradu ličnih podataka izričit pristanak pojedinca ili je obrada potrebna za ispunjenje ugovornih obveza između V.I.A. Beograd i naručitelja ili je u toku postupak sklapanja takvog ugovora te je u svim takvim slučajevima obrada automatska, pojedinac ima pravo da primit svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom formatu koji je mašinski čitljiv. Navedeno pravo pojedinca ne važi u slučajevima kad bi ispunjenje takvog prava uticalo na prava i slobode trećih osoba.


g) Podnošenje pritužbe nadležnom telu

Pojedinac ima pravo da uloži prigovor nadležnom organu za područje zaštite ličnih podataka u državi EU-a u kojoj pojedinac ima stalno prebivalište, zaposlen je ili telu države u kojoj je prema njegovom mišljenju došlo do kršenja.


h) Povlačenje izričitog pristanka za obradu ličnih podataka

U slučaju kad je osnova za obradu ličnih podataka izričit pristanak pojedinca, pojedinac može takav pristanak u bilo kojem trenutku povući. Povlačenje pristanka ne utiče ni na zakonitost obrade ličnih podataka pre povlačenja ni na važenje izričitog pristanka za obradu ličnih podataka..


5. Pravne osobe

Klijent koji je pravna osoba, samostalni preduzetnik ili druga organizacija koja u svoje ime posluje s V.I.A. Beograd, a stvarni korisnik usluga je član takve organizacije, odnosno usluge upotrebljava na temelju ovlašćenja takve organizacije (u daljnjem tekstu: „organizacija”), dužan je pri početku poslovanja s V.I.A. Beograd obavestiti sve pojedince koji upotrebljavaju usluge V.I.A. Beograd o ovim Uslovima i svrhama u koje će V.I.A. Beograd i njegovi ugovorni izvršitelji obrade obrađivati njihove lične podatke. Organizacija koja je s V.I.A. Beograd sklopila ugovor o pružanju usluga dužna je, prema potrebi, osigurati sve potrebne pristanke pojedinaca koji kod nje upotrebljavaju usluge V.I.A. Beograd te su V.I.A. Beograd potrebne za obradu ličnih podataka pri ispunjenju ugovora. Organizacija je tako dužna osigurati pristanak pojedinca koji kod klijenta upotrebljava usluge V.I.A. Beograd za slanje određenih ličnih podataka pojedinaca organizaciji, obradu prometnih podataka i lokacijskih podataka koji nisu istovremeno prometni podaci tako da su potrebni za izvršenje dodatnih usluga i sve druge potrebne pristanke. Organizacija koja je klijent usluga V.I.A. Beograd V.I.A. Beograd omogućuje uvid u sve pristanke pojedinaca koje su V.I.A. Beograd potrebne za obradu ličnih podataka.


6. Kontaktni podaci za zaštitu ličnih podataka

Kontaktni podaci V.I.A. Beograd za sve zahteve u pogledu zaštite prava pojedinaca iz člana 4. ovih Uslova.

E-naslov: viabg@viams.net

Adresa: Vojvođanska ulica 3, 11073 Beograd, Srbija.


Eventualne izmene ovih Uslova biće objavljene na www.viams.net.


Beograd, 28. 8. 2022

V.I.A. Beograd