Zaštita podataka1. Uvod

Društvo V.I.A-lab d.o.o. sa sjedištem na adresi Optujska 46, 42 000 Varaždin, matični broj: 4301013, OIB: 46785414954 (u daljnjem tekstu: „V.I.A.-lab”), u svrhu zaštite privatnosti korisnika svojih usluga („klijenata”) i ostalih osoba čije podatke obrađuje (u daljnjem tekstu: „pojedinci”) na temelju ovih Uvjeta zaštite podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o zaštiti osobnih podataka (s izmjenama i dopunama) opisuje politiku zaštite osobnih podataka, navodi vrste, trajanje pohranjivanja, svrhu i prava pojedinaca u vezi s osobnim podacima i njihovom obradom te time dopunjuje Uvjete upotrebe usluga društva V.I.A.-lab. Ovi Uvjeti odnose se na sve slučajeve u kojima društvo V.I.A.-lab ima ulogu voditelja obrade osobnih podataka pojedinaca.


2. Obrada osobnih podataka

V.I.A.-lab osobne podatke pojedinaca obrađuje na temelju zakona, ugovora, legitimnog interesa i/ili na temelju dobrovoljne privole pojedinca.

V.I.A.-lab u svrhu pružanja usluga o klijentima obrađuje sljedeće podatke: ime i prezime za fizičke osobe / poduzeće i oblik organizacije za pravne osobe, adresu/sjedište pojedinca te kontaktni broj telefona, na zahtjev pojedinca akademski, znanstveni ili stručni naziv, adresu njegove internetske stranice i ostale vrste osobnih kontakata, adresu elektroničke pošte, porezni broj za fizičku osobu te porezni i matični broj za pravnu osobu, adresu za slanje računa ako se razlikuje od stalne (ulica, odnosno naselje – broj, poštanski broj, grad), broj transakcijskog računa za pojedince, dodatne podatke na temelju plaćanja klijenta, ako se navedeno izvodi na zahtjev pojedinca te se time ne dovode u pitanje prava trećih osoba.

V.I.A.-lab osobne podatke navedene u prethodnom stavku obrađivat će i pohranjivati do potpunog podmirenja usluga. Ako je tako određeno zakonodavstvom poreznog područja, određeni se podaci pohranjuju do isteka 10-godišnjeg roka za pohranu.

V.I.A.-lab na temelju izričite privole pojedinaca prikuplja, pohranjuje, upotrebljava i kategorizira ime i prezime, adresu, kontaktnu e-adresu, kontaktni broj telefona, broj kupca, prometne podatke, lokacijske podatke koji nisu ujedno i prometni podaci, u svrhu (i) ciljanog obavješćivanja o ponudi i povlasticama za potencijalne nove usluge, ali ne dulje od 10 godina, putem elektroničke pošte, pošte, telefona; i/ili (ii) obavješćivanja o nagradnim igrama koje organizira V.I.A.-lab ili njegova partnerska poduzeća u suradnji s V.I.A.-lab, putem e-pošte, pošte, telefona; i/ili (iii) anketiranja u vezi sa zadovoljstvom klijenata te dodatnim uslugama V.I.A.-lab putem e-pošte, pošte i telefona. Osobne podatke navedene u ovom stavku V.I.A.-lab pohranjuje te upotrebljava toliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade podataka, odnosno do povlačenja privole pojedinca.

U legitimnom interesu V.I.A.-lab jest da osobne podatke pojedinaca upotrebljava u svrhu poboljšanja, prilagodbe, promjene, personalizacije ili ostalog poboljšanja svoje usluge, za otkrivanje i sprječavanje prijevara, povećanje sigurnosti web-mjesta V.I.A.-lab, slanje poruka koje su od koristi za pojedinca te za analizu učinkovitosti marketinške komunikacije.


3. Prenošenje podataka trećim osobama

V.I.A.-lab smije, ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza V.I.A.-lab, prenijeti osobne podatke pojedinaca vanjskim pružateljima usluga te dobavljačima robe, uključivo s povezanim društvima V.I.A.-lab. Treće osobe navedene u ovom stavku imaju s V.I.A.-lab sklopljen odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka.


4. Prava pojedinaca

U ovom članku sažeta su prava koja pojedinci imaju u odnosu na izvršitelja obrade te koja su utvrđena na temelju važećeg zakonodavstva i ovih Uvjeta. Neka od navedenih prava obuhvaćaju posebnosti koje nisu obuhvaćene ovim sažetkom te imaju uporište u zakonskim osnovama. U skladu s uvjetima koje određuju važeće zakonodavstvo te ovi Uvjeti pojedinac ima pravo na (a) uvid u osobne podatke, (b) ispravak osobnih podataka, (c) brisanje, (d) ograničenje obrade, (e) protivljenje obradi u određenu svrhu, (f) prijenos, (g) podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu i (h) povlačenje privole za obradu.


a) Uvid

Pojedinac ima pravo zatražiti potvrdu o obradi osobnih podataka te u slučaju da se isti obrađuju, pravo na uvid u osobne podatke zajedno s određenim dodatnim informacijama. Dodatne informacije uključuju detalje o svrsi obrade, kategorije osobnih podataka koji se obrađuju te primatelje osobnih podataka. Ako to ne utječe na prava i slobode trećih osoba, V.I.A.-lab proslijedit će pojedincu kopiju njegovih osobnih podataka.


b) Ispravak

Pojedinac ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka te, ako je to primjereno s obzirom na svrhu obrade, dopunu nepotpunih podataka.


c) Brisanje

U određenim okolnostima pojedinac ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, i to u slučaju (i) kad osobni podaci nisu više potrebni u svrhu u koju su prikupljeni ili se drukčije obrađuju; (ii) kad pojedinac povlači privolu za obradu osobnih podataka za podatke koji se obrađuju na temelju privole; (iii) kad se pojedinac protivi obradi osobnih podataka u svrhu neposrednog trgovanja na temelju legitimnog interesa izvršitelja obrade i (iv) kad se obrada osobnih podataka provodi bez odgovarajuće osnove. Bez obzira na zahtjev za brisanje V.I.A.-lab nije dužno brisati osobne podatke ako je obrada takvih osobnih podataka potrebna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i primanja informacija, jamčenje usklađenosti s pravnim obvezama ili kad je obrada potrebna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.


d) Ograničenje obrade

Pojedinac ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka za podatke (i) za koje ostvaruje pravo na ispravak, (ii) koji se obrađuju bez odgovarajuće osnove, ali pojedinac za iste ne traži brisanje i (iii) ako V.I.A.-lab osobne podatke ne obrađuje u svrhe navedene u članku 2., ali pojedincu takvi podaci trebaju za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. U navedenim slučajevima V.I.A.-lab osobne će podatke pohranjivati, ali ih neće drugačije obrađivati, osim u slučaju izričite privole ili kad je obrada potrebna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava treće fizičke ili pravne osobe ili zbog razloga javnog interesa.


e) Protivljenje obradi

Pojedinac ima pravo spriječiti obradu osobnih podataka zbog razloga koji se odnose na posebne okolnosti pojedinca, ali samo u slučaju kad je osnova za obradu osobnih podataka obrada osobnih podataka u svrhu javnog interesa ili izvršenja javnih ovlaštenja ili javni interes V.I.A.-lab ili treće osobe. U slučaju zahtjeva za sprječavanje obrade V.I.A.-lab prestat će s obradom, osim ako postoji legitimni interes za obradu koji je jači od interesa, prava ili sloboda pojedinca, odnosno svrha je obrade postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva. Pojedinac ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu neposrednog trgovanja. V.I.A.-lab u takvom će slučaju odmah prekinuti obradu u tu svrhu. Pojedinac ima pravo spriječiti obradu osobnih podataka zbog razloga koji se odnose na posebne okolnosti pojedinca i u slučaju obrade u istraživačke, znanstvene ili statističke svrhe, osim kad je obrada potrebna u svrhu od javnog interesa.


f) Prijenos osobnih podataka

U slučaju kad je osnova za obradu osobnih podataka izričita privola pojedinca ili je obrada potrebna za ispunjenje ugovornih obveza između V.I.A.-lab te naručitelja ili je u tijeku postupak sklapanja takvog ugovora te je u svim takvim slučajevima obrada automatska, pojedinac ima pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom formatu koji je strojno čitljiv. Navedeno pravo pojedinca ne vrijedi u slučajevima kad bi ispunjenje takvog prava utjecalo na prava i slobode trećih osoba.


g) Podnošenje pritužbe nadležnom tijelu

Pojedinac ima pravo uložiti prigovor tijelu nadležnom za područje zaštite osobnih podataka u državi EU-a u kojoj pojedinac ima stalno prebivalište, zaposlen je ili tijelu države u kojoj je prema njegovu mišljenju došlo do kršenja.


h) Povlačenje izričite privole za obradu osobnih podataka

U slučaju kad je osnova za obradu osobnih podataka izričita privola pojedinca, pojedinac može takvu privolu u bilo kojem trenutku povući. Povlačenje privole ne utječe ni na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja ni na važenje izričite privole za obradu osobnih podataka.


5. Pravne osobe

Klijent koji je pravna osoba, samostalni poduzetnik ili druga organizacija koja u svoje ime posluje s V.I.A.-lab, a stvarni korisnik usluga član je takve organizacije, odnosno usluge upotrebljava na temelju ovlaštenja takve organizacije (u daljnjem tekstu: „organizacija”), dužan je pri početku poslovanja s V.I.A.-lab obavijestiti sve pojedince koji upotrebljavaju usluge V.I.A.-lab o ovim Uvjetima te svrhama u koje će V.I.A.-lab te njegovi ugovorni izvršitelji obrade obrađivati njihove osobne podatke. Organizacija koja je s V.I.A.-lab sklopila ugovor o pružanju usluga dužna je, prema potrebi, osigurati sve potrebne privole pojedinaca koji kod nje upotrebljavaju usluge V.I.A.-lab te su V.I.A.-lab potrebne za obradu osobnih podataka pri ispunjenju ugovora. Organizacija je tako dužna osigurati privolu pojedinca koji kod klijenta upotrebljava usluge V.I.A.-lab za slanje određenih osobnih podataka pojedinaca organizaciji, obradu prometnih podataka i lokacijskih podataka koji nisu istodobno prometni podaci te su potrebni za izvršenje dodatnih usluga te sve druge potrebne privole. Organizacija koja je klijent usluga V.I.A.-lab društvu V.I.A.-lab omogućuje uvid u sve privole pojedinaca koje su V.I.A.-lab potrebne za obradu osobnih podataka.


6. Kontaktni podaci za zaštitu osobnih podataka

Kontaktni podaci V.I.A.-lab za sve zahtjeve u pogledu zaštite prava pojedinaca iz članka 4. ovih Uvjeta.

E-naslov: vialab@viams.net

Adresa: Optujska ulica 46, 42000 Varaždin, Hrvatska.


Eventualne izmjene ovih Uvjeta bit će objavljene na www.viams.net.


Varaždin, 1. 4. 2020

V.I.A.-lab d.o.o.